ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ


ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

   

 • Σάκχαρο
 • Λιπάση
 • Μαγγάνιο
 • Ουρία
 • Καμπύλη Γλυκόζης
 • Troponin T
 • Κρεατινίνη
 • 5-Νουκλεοτιδάση
 • Ψευδάργυρος
 • Ουρικό Οξύ
 • Αλδολάση

 • Χοληστερίνη
 • C-Πεπτίδιο
 • Άζωτο Ορού
 • Τριγλυκερίδια

 • CPK ποσοτικός προσδιορισμός
 • Χοληστερίνη HDL
 • Φωσφολιπίδια
 • Ισοένζυμα αλκαλικής φασφατάσης
 • Χοληστερίνη LDL (άμεσος προσδιορισμός)
 • Χλώριο
 • Κάθαρση Ουρίας
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • Χαλκός Ούρων 24h
 • Κορεσμός τρανσφερίνης
 • SGOT
 • Χαλκός Αίματος
 • Φερριτίνη (ποσοτικός προσδιορισμός)
 • SGPT
 • Γαλακτικό οξύ

 • γ-GT
 • Ασβέστιο Ούρων 24h
 • Πρωτεΐνες Ολικές Ούρων
 • Φωσφοτάση Αλκαλική
 • Φωσφορος Ούρων 24h
 • ACE-Μετατρεπτικό ενζυμο αγγειοτενσίνης
 • Ασβέστιο ολικό
 • Νάτριο Ούρων 24h
 • Ακροσίνη σπέρματος
 • Φωσφόρος
 • Κάλιο Ούρων 24h

 • Μαγνήσιο
 • Κρεατινίνη Ούρων 24h
 • Όξινος φωσφατάση σπέρματος
 • Κάλιο
 • Ουρικό Οξύ Ούρων 24h
 • Άζωτο Ούρων
 • Νάτριο
 • Χλώριο Ούρων 24h
 • Καρνιτίνη Ορού
 • CPK
 • Χοληστερίνη VLDL
 • Καρνιτίνη σπέρματος
 • LDH
 • Αμυλάση Ούρων
 • Κρεανιτίνη Ούρων (τυχαία ούρηση)
 • Σίδηρος
 • Απολιποπρωτεΐνη Α1
 • Κιτρικά Ούρων 24h
 • Φερριτίνη
 • Λεύκωμα ούρων 24h

 • Σιδηροδεσμευτική ικανότης (TIBC)
 • VMA Ούρων
 • Ν-τελοπεπτίδο (ΝΤΧ)
 • Χολερυθρίνη ολική
 • Κάθαρση κρεατινίνης
 • Ουρία Ούρων 2ωρου
 • Χολερυθρίνη άμεσος
 • Κρυοσφαιρίνες
 • Ουρικό οξύ Ούρων 2ωρου
 • Χολερυθρίνη Έμμεσος
 • Μαγνήσιο Ούρων 24h
 • Ουροχολινογόνο
 • Ολικά λευκώματα
 • Λεύκωμα Bence - Jones
 • Πρωτεΐνες Ολικές ούρων/2ωρου
 • Αλβουμίνη
 • lg.L Lam/Urine
 • Φρουκτόζη σπέρματος
 • Σφαιρίνες
 • lg.L Kap/Urine
 • Ψευδάργυρο Ούρων 24ωρου
 • Σχέση Α/Σ
 • Απολιποπρωτεΐνη Α2
 • Σίδηρος Ούρων 24ωρου
 • Lp (a)
 • Ουρία Ούρων 24h
 • β2-Μικροσφαιρίνη Ούρων
 • Λιπίδια ολικά
 • Μικροαλβουμίνη Ούρων (τυχαίο δείγμα)
 • Υδροξυπρολίνη/Κρεατινίνη
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
 • Οξαλικά Ούρων 24h
 • Κρεατινίνη
 • Αμυλάση

 • Μικροαλβουμίνη/Κρεατινίνη
 • Ψευδοχοληνεστεράση
 • α1-Αντιθρυψίνη
 • Μικροαλβουμίνη Ούρων 24ωρου
 • Ομοκυστεΐνη )HCY)
 • Σερουλοπλασμίνη

 • Φωσφατάση όξινος
 • Μόλυβδος αίματος

 • Φωσφατάση προστατική
 • Ασβέστιο ιονισμένο
 • Μυοσφαιρίνη ούρων
 • CK-MB
 • Απολιποπρωτεΐνη Β
 • CRP high sensitive
 • Τρανσφερίνη
 • Κυτταροχημική εξέταση αρθρικού υγρού
 • Χολικά οξέα
 • Βιταμίνη Β12
 • Αμμωνία
 • Αpo E
 • Φυλλικό οξύ
 • Κάδμιο
 • Apo CIII
 • G-6-PD
 • Αρσενικό