Σακχαρώδης Διαβήτης

Διαγνωστική προσέγγιση του σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ)

Γλυκόζη νηστείας ορού
Ινσουλίνη νηστείας
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
Γενική αίματος
Γενική ούρων
Ουρία (BUN)
Κρεατινίνη
Χοληστερόλη (TC)
HDL-C
LDL-C
Μη HDL-C
Τριγλυκερίδια (TRG)
Lp(a)

Τακτικός έλεγχος διαβητικού ασθενούς

Γλυκόζη νηστείας ορού
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
Μικροαλβουμίνη πρωινών ούρων (Malb)
Γενική ούρων
Κορεσμός τρανσφαιρίνης (TfS)
Βαθμονόμηση FebrinoMeter
Ουρικό οξύ (UA)
Ουρία (BUN)
Κρεατινίνη
Χοληστερόλη (TC)
HDL-C
LDL-C
Μη HDL-C
Τριγλυκερίδια (TRG)