Παιδική παχυσαρκία

Εργαστηριακός Έλεγχος Παχυσαρκίας
Ο εργαστηριακός έλεγχος αποτελεί εργαλείο προσέγγισης μιας υποκείμενης νόσου όταν το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι ορατό.

Γλυκόζη νηστείας ορού
Ινσουλίνη νηστείας
Γενική αίματος
Γενική ούρων
Ουρία (BUN)
Κρεατινίνη
Μικροαλβουμίνη πρώτων πρωϊνών ούρων (Malb)
AST
ALT
γGT
TSH
FT4
Κορτιζόλη
Λεπτίνη
Χοληστερόλη (TC)
HDL-C
LDL-C
Μη HDL-C
Τριγλυκερίδια (TGs)
Lp(a)